Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Όροι Χρήσης

 

Η εταιρεία CPI A.E. είναι η δημιουργός και ιδιοκτήτρια του παρόντος δικτυακού τόπου www.cpib2b.gr και προσφέρει μέσω αυτού ενημέρωση για τα προϊόντα της αλλά επιλεκτικά και την δυνατότητα αγοράς τους με τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης του καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη των σελίδων του www.cpib2b.gr μόνο εφόσον αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης. Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο www.cpib2b.gr, τις σελίδες και τις υπηρεσίες του τεκμαίρεται αμάχητα ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι εκτιθέμενους όρους και τις συνθήκες χρήσης. Αυτούς τους όρους η ιδιοκτήτρια εταιρεία CPI A.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, με αλλαγές, προσθέσεις ή/και αφαιρέσεις περιεχομένου οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά τους όρους αυτούς για πιθανές αλλαγές. Η συνέχιση από εσάς της χρήσεως του δικτυακού τόπου www.cpib2b.gr, των σελίδων και των υπηρεσιών του, μολονότι επήλθε αλλαγή των όρων χρήσης συνεπάγεται και την αποδοχή από μέρους σας και αυτών των νέων όρων.

 

  Εγγραφή χρήστη

Η απλή περιήγηση στις πληροφοριακές σελίδες του www.cpib2b.gr δεν απαιτεί εγγραφή. Για την χρήση όμως της δυνατότητας υποβολής παραγγελίας αγοράς προϊόντων απαιτείται από τον επισκέπτη/χρήστη να εγγραφεί στο www.cpib2b.gr. Ο επισκέπτης/χρήστης κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων του συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενά του και β) να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Οι πληροφορίες αυτές είναι απόρρητες και σε καμία περίπτωση δεν δίνονται σε τρίτους.

 

  Λογαριασμός Μέλους 

Το www.cpib2b.gr παρέχει σε επιλεγμένους από την ιδιοκτήτρια χρήστες, (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) τη δυνατότητα υποβολής παραγγελίας αγοράς προϊόντων. Προς χρήση αυτής της δυνατότητας και εφ' όσον την επιθυμούν, οι επιλεγμένοι χρήστες καλούνται να εγγραφούν ως μέλη, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ο επιλεγμένος χρήστης και πλέον μέλος, θα έχει την δυνατότητα υποβολής παραγγελίας προϊόντων  κάνοντας χρήση των κωδικών που θα του χορηγηθούν από την ιδιοκτήτρια εταιρεία CPI A.E. 

Τα μέλη/χρήστες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη/χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τους υπεύθυνους του www.cpib2b.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη/χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Το www.cpib2b.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία ή αμέλεια των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

 

  Υποβολή Παραγγελίας Αγοράς Προϊόντων

Η ως άνω υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων από τα μέλη/χρήστες συνιστά δήλωση βούλησης σύναψης συμβάσεως πωλήσεως όπως αυτή ρυθμίζεται από την σχετική νομοθεσία και όχι απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Με την υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων, το μέλος /χρήστης (φυσικό ή νομικά πρόσωπο) αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι εφ' όσον όλα ή μέρος των προϊόντων που παρήγγειλε είναι διαθέσιμα και εφ' όσον, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ιδιοκτήτριας, κριθεί κατάλληλος και φερέγγυος για σύναψη συμβάσεως πωλήσεως, τότε,   χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, όλα ή μέρος των  προϊόντων που παρήγγειλε θα του αποσταλούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος συνοδευόμενα από τα σχετικά παραστατικά τα οποία θα οφείλει να εξοφλήσει ως προς τα αναγραφόμενα σε αυτά ποσά και υπό τους όρους που θα αναφέρονται σε αυτά (τα παραστατικά).

Η ιδιοκτήτρια δύναται να εκδίδει τα ως άνω παραστατικά και σε ψηφιακή/ηλεκτρονική μορφή και να τα αποστέλλει μετά την παραγγελία, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχει γνωστοποιήσει ο πελάτης. Επιπλέον κόστος που πιθανώς προκύπτει από λανθασμένα στοιχεία επιβαρύνει τον πελάτη. Με την αποστολή της παραγγελίας σας, εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και νομικά ικανοί να προβείτε σε δεσμευτικές πράξεις.

Μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος αγοράς των προϊόντων καθώς και των λοιπών εξόδων η ιδιοκτήτρια διατηρεί την κυριότητα των προϊόντων, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.

Απαγορεύεται ρητά η  υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων από μέλος/χρήστη κάνοντας χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικότερα του λογαριασμού (user account) άλλου μέλους /χρήστη ακόμη και αν το άλλο μέλος/χρήστης του οποίου έγινε χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήσης και γενικότερα του λογαριασμού του (user account), έδωσε την ρητή του συγκατάθεση κατόπιν ή και πριν την χρήση.

Σε κάθε περίπτωση υπόχρεο προς πληρωμή και ολοσχερή εξόφληση των πωληθέντων προϊόντων θα είναι το μέλος/χρήστης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) του οποίου έγινε χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήστη και γενικότερα του λογαριασμού του (user account) προκειμένου να γίνει  υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων. Το αυτό ισχύει σε περίπτωση όπου έγινε χρήση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης, του ονόματος χρήστη και γενικότερα του λογαριασμού (user account) ενός μέλους/χρήστη από υπαλλήλους, προστηθέντες, βοηθούς ή πάσης φύσεως προσωπικό ή τρίτους προκειμένου να γίνει  υποβολή παραγγελίας αγοράς προϊόντων.

Η ιδιοκτήτρια και το www.cpib2b.gr ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη φέρουν για την διαθεσιμότητα ή μη προϊόντων τα οποία εμφανίζονται στις σχετικές σελίδες του www.cpib2b.gr ως διαθέσιμα προς υποβολή παραγγελίας.

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των πιστωτικών καρτών. Προκειμένου να ολοκληρωθεί κάθε συναλλαγή με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για κάθε πελάτη, τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών κρυπτογραφούνται. Η εξουσιοδότηση για την πληρωμή γίνεται την στιγμή της παραγγελίας και η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται όταν τα προϊόντα αποστέλλονται. 

Επιπρόσθετα και για λόγους ασφάλειας, η ιδιοκτήτρια ενημερώνει με το παρόν ότι οι πληρωμές δεν γίνονται μέσω του www.cpib2b.gr αλλά μέσω του site της Τράπεζας Alpha Bank.

Οι εκδότες των εκάστοτε πιστωτικών καρτών προβαίνουν στους σχετικούς ελέγχους ισχύος και παρέχουν τις αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις. Ως εκ τούτου η ιδιοκτητρια δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αδυναμία παράδοσης, καθυστέρηση ή/και μη σύναψη σύμβασης πώλησης σε περίπτωση που εκδότης πιστωτικής κάρτας δεν μπορεί να εξουσιοδοτήσει την πληρωμή προς την ιδιοκτήτρια.

 

  Υποχρεώσεις Μελών Αποχής από Ενέργειες

Η ιδιοκτήτρια, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και τους όρους του παρόντος, χορηγεί προς τον επισκέπτη/χρήστη-μέλος ένα προσωπικό, αμεταβίβαστο μη αποκλειστικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης της ιστοσελίδας και των περιεχόμενων αυτής. Η ανωτέρω άδεια δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα www.cpib2b.gr και στα στοιχεία της και ως εκ τούτου ο επισκέπτης/χρήστης-μέλος αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι υπόκειται στους κάτωθι περιορισμούς:

Α. Υποχρεούται να διατηρεί σε κάθε περίπτωση αναπαραγωγής της ιστοσελίδας και των στοιχείων της (γραφικά, κείμενα, κλπ) όλες τις αναφορές που σχετίζονται με κάθε είδους πνευματικά και  ιδιοκτησιακά δικαιώματα

Β. Υποχρεούται να απέχει από κάθε είδους ενέργεια τροποποίησης, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, της ιστοσελίδας και των στοιχείων της

Γ. Υποχρεούται να  απέχει από κάθε είδους ενέργεια  αναπαραγωγής, δημόσιας παρουσίασης, διανομής και εν γένει χρήσης της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, παρά μόνο μετά την έγγραφη άδεια της ιδιοκτήτριας.

Περαιτέρω οι επισκέπτες αλλά και οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του www.cpib2b.gr για:


• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

 
• Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.


• Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των σελίδων και των υπηρεσιών του www.cpib2b.gr.

 
• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

 
• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).


• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.


• Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

 
• Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του www.cpib2b.gr.


Ο χρήστης/μέλος του www.cpib2b.gr
 κατανοεί και αποδέχεται ότι το www.cpib2b.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το www.cpib2b.gr και οι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των σελίδων και των υπηρεσιών του www.cpib2b.gr. Επίσης, το www.cpib2b.gr και οι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του διαδικτύου (Ιnternet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

 

  Έναρξη - Διακοπή Λειτουργίας Υπηρεσιών 

Το  www.cpib2b.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.         

                                                    


   Διάρκεια

Ο χρήστης / μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το www.cpib2b.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει χωρίς αιτία ή/και αιτιολόγηση τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

 

  Σύνδεσμοι (links to 3nd Party Websites)

Το www.cpib2b.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την Ειδοποίηση Προστασίας Δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα μέσω δεσμών, hyperlinks ή διαφημιστικών καταχωρήσεων παντός τύπου. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το www.cpib2b.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

  Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η CPI A.E. συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), το Ν. 4624/2019 καθώς και τις Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λαμβάνει τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να ανατρέξετε στην Ειδοποίηση Προστασίας Δεδομένων, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα.

Επίσης, κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, ενδέχεται να συλλέγονται ορισμένες απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητά της, όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP), το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Σήματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.cpib2b.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της  ιδιοκτήτριας του www.cpib2b.gr προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.cpib2b.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.cpib2b.gr

Ο χρήστης/μέλος του www.cpib2b.gr συναινεί στην χωρίς καμία υποχρέωση για πνευματικά δικαιώματα ή αμοιβή περαιτέρω χρήση ή εκμετάλλευση (εμπορική ή άλλη) από την ιδιοκτήτρια του  www.cpib2b.gr οποιασδήποτε μορφής αρχείων αποστείλει προς την ιστοσελίδα, όπως: εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, υπηρεσίες αποστέλλει σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.                                                               

  Περιορισμός Ευθύνης

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών από την επεξεργασία, η CPI Α.Ε. λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η παρούσα ιστοσελίδα να αποτελεί ένα ασφαλές περιβάλλον περιήγησης για την προστασία τόσο των εμπιστευτικών πληροφοριών, όσο και των προσωπικών σας δεδομένων των χρηστών. Παρότι καμία μέθοδος διαβίβασης του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλής, εμείς λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας των δεδομένων σας.  

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.cpib2b.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.cpib2b.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του www.cpib2b.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το www.cpib2b.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το www.cpib2b.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το www.cpib2b.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι servers μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το www.cpib2b.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει το μέλος/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το www.cpib2b.gr.

Κάθε αναφορά που πραγματοποιείται στο www.cpib2b.gr σχετικά με οποιοδήποτε προϊόν, δεν αποτελεί δεδομένο αλλά απλή έκφραση υποκειμενικής άποψης για την οποία η ιδιοκτήτρια ουδεμία ευθύνη φέρει.

 

   Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία το μέλος/χρήστης του www.cpib2b.gr λαμβάνει εθελοντικά με την εγγραφή του στη λίστα παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.cpib2b.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η εγγραφή κάποιου προσώπου στη λίστα παραληπτών των ενημερωτικών δελτίων (Newsletters) της CPI A.E.  είναι σε κάθε περίπτωση προαιρετική και ολοκληρώνεται, με την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση του τελευταίου.  Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να απεγγραφεί από τη λίστα παραληπτών, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή του, χωρίς η ανάκληση αυτή να  θίγει τη νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας.

 

    Εφαρμοστέο δίκαιο και Λοιποί Όροι 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.cpib2b.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.cpib2b.gr και του μέλους/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει ως προς την ερμηνεία ή εφαρμογή του παρόντος αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών, περιλαμβανομένων και των δικών περί την εκτέλεση και των ασφαλιστικών μέτρων.  Η άσκηση από την CPI AE των δικαιωμάτων της μπορεί να γίνεται είτε σωρευτικά, είτε μεμονωμένα.  Η παράλειψη άσκησης, ή μη έγκαιρη ενάσκηση από την  CPI AE οιουδήποτε δικαιώματός της που απορρέει από το παρόν ή/και τον νόμο, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.